QC trên

QCgiua

Giới thiệu chung

Công ty Tư­ vấn Xây dựng Vĩnh Phúc đ­ược thành lập ngày7/51997 theo Quyết định số 291/BXD-TCLĐ của Bộ tr­ưởng Bộ Xây dựng.Ngày 11 tháng 01 năm 2005, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-CT về việc thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu theo h­ướng Cổ phần hóa; Ngày 19 tháng 01 năm 2005, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc đã đư­ợc Sở kế họach và đầu t­ư Thành phố Vĩnh Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0103015356.

 
To quoc ta